Navodila za uporabo TEGERA 113 Ejendals G54103 G54108 G54112 G54115 G54117

SEEFRONTPAGEFORPRODUCTSPECIFIC INFORMATION INSTRUCTIONSFORUSE - CATEGORY II EN Carefully read these instructions before using this product. DECLARATIONOFCONFORMITY www.ejendals.com/conformity EXPLANATIONOFPICTOGRAMS 0=Belowtheminimumperformance levelforthegiven individualhazard X=Notsubmittedto thetestortestmethodnotsuitablefortheglovedesignormaterial Warning! Thisproduct isdesignedtoprovideprotectionspecified inEU2016/425withthedetailed levelsofperformancepresented below.However,always rememberthatno itemofPPEcanprovidefullprotectionandcautionmustalwaysbetakenwhenexposed to risks. A.Abrasion resistance Min.0;Max.4 B.Blade cut resistance Min.0;Max.5 C.Tear resistance Min.0;Max.4 D.Puncture resistance Min.0;Max.4 E.CutResistanceTDM Min.A;Max.F (EN ISO13997), F. ImpactProtection P=Pass PROTECTIVEGLOVESAGAINSTMECHANICALRISKS.Protection levels aremeasuredfromareaofglovepalm.Warning: Forgloveswithtwoor more layerstheoverallclassificationofEN388:2016doesnotnecessarily reflecttheperformanceoftheoutmost layer.Donotusetheseglovesnear movingelementsormachinerywithunprotectedparts.Fordullingduring thecutresistancetest,thecoupetestresultsareonly indicativewhilethe TDMcutresistancetest isthereferenceperformanceresult. EN388:2016 ABCDEF EN420:2003+A1:2009 PROTECTIVEGLOVES -GENERALREQUIREMENTSANDTESTMETHODS Fingerdexteritytest:Min.1;Max.5 FITTINGANDSIZING: Allsizescomplywith theEN420:2003+A1:2009 forcomfort,fitanddexterity, ifnotexplainedon the front page. If theshortmodelsymbol isshownon the frontpage, theglove isshorter thanastandardglove, inorder toenhance the comfort forspecialpurposes - forexamplefineassemblywork.Onlywear theproducts inasuitablesize.Productswhichareeither too looseor too tightwill restrictmovementandwillnotprovide theoptimal levelofprotection. STORAGEANDTRANSPORT: Ideallystored indryanddarkcondition in theoriginalpackage,between+10º - +30ºC. INSPECTIONBEFOREUSE: Iftheproductbecomesdamaged itwillNOTprovidetheoptimalprotectionandmustbedisposedof.Never useadamagedproduct. SHELFLIFE: Thenatureof thematerialsused in thisproductmeans that the lifeof thisproductcannotbedeterminedas itwillbe affectedbymany factors,suchasstorageconditions,usageetc. CAREANDMAINTENANCE: Donotuseanychemicalsorsharp-edgedobjectsforcleaningthegloves.Theuserbaressole responsibility forsubmittingtheproducttomechanicalwashingafteruse,asunknownsubstancescancontaminatetheproductduringuseand mayaffecttheperformance levelsoftheproduct.Tocareforyourproduct,we recommendthatyou rinse incoldwaterand linedry in roomtemperature. DISPOSAL: Accordingto localenvironmental legislations. ’ ALLERGENS: Thisproductmaycontaincomponentsthatmaybeapotential risktoallergic reactions.Donotuse incaseofhypersensitiv- itysigns.Formore informationcontactEjendals. SEFRAMSIDANFÖRSPECIFIKPRODUKTINFORMATION BRUKSANVISNING - KATEGORI II SV Läs dessa instruktioner noggrannt innan du använder produkten. FÖRSÄKRANOMÖVERENSSTÄMMELSE www.ejendals.com/conformity FÖRKLARINGAVSYMBOLER 0=UNDERMINIMINIVÅNFÖRANGIVENENSKILDFARA X=HAR INTEGENOMGÅTTPROVNINGELLERMETODEN INTELÄMPLIG/RELEVANTFÖRPRODUKTEN Varning! Denhärproduktenhardesignatsförattgesådantskyddsomspecificeras ienlighetmedEU2016/425.Komdock ihågatt ingenPPE-produktkangefullständigtskyddochförsiktighetmåstealltid iakttasvid riskfylldasituationer. A.NötningsmotståndMin.0;Max.4 B.SkärmotståndMin.0;Max.5 C.RivmotståndMin.0;Max.4 D.PunkteringsmotståndMin.0;Max.4 E.SkärmotståndTDM (EN ISO13997) Min.A;Max.F F.Stötdämpning,P=Godkänd SKYDDSHANDSKARMOTMEKANISKARISKER.Skyddsnivåergäller ytanavhandskenshandflata.Varning: FörEN388:2016gäller resultatenförmaterialen ihopellerdetmedhögstavärdet.Pågrund avreduceradskärpa isambandmedskärbeständighetstestetärcoupe- testresultatendast indikativa,medanTDM-skärbeständighetstestetger prestandaresultatsomanvändssomreferens. EN388:2016 ABCDEF EN420:2003+A1:2009 SKYDDSHANDSKAR -ALLMÄNNAKRAVOCHPROVNINGS -METODER Testtaktilitet/finger-känsla:Min.1;Max.5 STORLEKOCHPASSFORM: Handskarna följerkraven iEN420:2003+A1:2009om ingetannatangespåanvisningens första sida.Omensymbol förkortmodellvisaspå framsidanärhandskenkortareänstandardenvilketkanbidra tillökadkomfortvid tex finmonteringsarbeten.Därfinnsocksåuppgiftomsmidighet (taktilaegenskaper)vilketmäts iskala1-5,där5ärhögstanivån.Välj rättstorlek förattuppnåoptimalsäkerhetoch funktion. FÖRVARINGOCHTRANSPORT: Förvarashelst torrtochmörkt ioriginalförpackningvid+10º till+30ºC. INSPEKTIONFÖREANVÄNDNING: Användaldrigenskadadprodukt.Omproduktenskadasgerden inteoptimaltskyddutanska kasseras. Inspekteraprodukten innananvändning. HÅLLBARHET: Egenskapernahosmaterialetsomanvänds idenhärproduktengörattproduktens livslängd intekanbestämmas eftersomdenberorpåmånga faktorer,blandannat lagringsförhållandenochanvändning. UNDERHÅLL: Användarenansvararföratt rengöraproduktenefteranvändningeftersomokändasubstanserkanförsämraprodukten underanvändning,ochdetkanpåverkaproduktensprestanda.Vi rekommenderarattdusköljerprodukten ikalltvattenochhängtorkar den i rumstemperatur. AVFALL: Enligt lokala regleroch rutiner. ’ ALLERGENER: Produktenkan innehållaämnensomförvissapersonerkanbidratillallergisk reaktion.Omöverkänslighetskulleuppträda avbrytanvändningen.KontaktaEjendalsförytterligare information. KATSOETUSIVUTUOTEKOHTAISTENTIETOJENOSALTA KÄYTTÖOHJEET - KATEGORIA II FI Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen tämän tuotteen käyttöä. VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS www.ejendals.com/conformity KUVAMERKKIENSELITYS 0 =AlittaasuorituskyvynvähimmäistasontietynyksittäisenvaaranosaltaX=Eitestattutaitestimene- telmäeisovellukäsineenrakenteentaimateriaalintestaukseen. Varoitus! TämätuoteontarkoitettuantamaanEU2016-425-norminmukaisensuojanallaesitetyilläyksityiskohtaisillasuori- tuskykytasoilla.Onkuitenkinainamuistettava,ettähenkilökohtaisensuojaimenkäyttöeivoitaatatäydellistäsuojausta jasiksion noudatettava jatkuvastivarovaisuutta. A.Hankauskestävyys Min.0;Max.4 B.Viillonkestävyys Min.0;Max.5 C.Repäisykestävyys Min.0;Max.4 D.Puhkaisulujuus Min.0;Max.4 E.ViillonkestävyysTDMMin.A;Max.F (EN ISO13997) F. Iskunkestävyys, P=Hyväksytty MEKAANISILTAVAAROILTASUOJAAVATKÄSINEET.Suojaustasot mitataankäsineenkämmenosanalueelta.Varoitus!: Kunkäsineessäon vähintäänkaksikerrosta,EN388:2016 -norminyleisluokituseivälttämättä kuvastauloimmankerroksensuorituskykytasoa.Viiltosuojatestintulos coupetestinmukaisestionvainviitteellinen, johtuenkäytettävänterän tylsymisestä.TDMviiltosuojatestitoimiiparemminviiltosuojakyvyn tuloksena. EN388:2016 ABCDEF EN420:2003+A1:2009 SUOJAKÄSINEET -YLEISETVAATIMUKSET JATESTAUSMENETELMÄT Tuntoherkkyys/sorminäppäryys:Min.1;Max.5 SOVITTAMINEN JAKOONVALINTA: Kaikkikoot täyttävätEN420:2003+A1:2009 -norminmukavuuden, istuvuuden ja taipuisuuden osalta,elleietusivullamuutamainita. Josetusivullaon lyhyenmallinsymboli,käsineen resorionnormaalia lyhyempi.Käsinevoiolla mukavampi tehtäessähienomekaanisiaasennustöitä.Käytävainsopivankokoisia tuotteita.Liian löysät tai tiukat tuotteetestävät liikkeitäeivätkäannaoptimaalistasuojausta. VARASTOINTI JAKULJETUS: Säilytysalkuperäispakkauksessaankuivassa japimeässä+10 -+30C. KÄYTTÖÄEDELTÄVÄTARKASTUS: Vaurioitunuttuoteonhävitettävä. SÄILYVYYSAIKA: Tämän tuotteenkäyttöikääeivoimäärittääsiinäkäytettyjenmateriaalienvuoksi,koskasiihenvaikuttavatmonet tekijät,kutensäilytysolosuhteet jakäyttö. HOITO JAKUNNOSSAPITO: Kemikaalisuojakäsineitäeioletarkoitettupestäväksi.Käyttäjäonyksinvastuussatuotteentoimittamisesta konepesuunkäytön jälkeen,sillätuntemattomataineetvoivatvaurioittaatuotettakäytönaikana janevoivatvaikuttaatuotteen suorituskykyyn.Hoidoksisuosittelemmetuotteenhuuhtelemistakylmällävedellä jakuivaamistanarullahuoneenlämmössä. HÄVITTÄMINEN: Paikallistenympäristölainsäädännönmääräystenmukaisesti. ’ ALLERGEENIT: Tämätuotesaattaasisältääainesosia, jotkavoivatmahdollisestiaiheuttaaallergisia reaktioita.Äläkäytätuotetta, jos saatyliherkkyysoireita.Kysytarvittaessa lisätietojaEjendalsilta. BITTEDIEPRODUKTSPEZIFISCHEN INFORMATIONENAUFDERVORDERSEITEBEACHTEN GEBRAUCHSANWEISUNG - KATEGORIE II DE NachfolgendeAnweisungbittevorGebrauchdesProduktessorgfältigdurchlesen! KONFORMITÄTSERKLÄRUNG www.ejendals.com/conformity EXPLANATIONOFPICTOGRAMS 0=Belowtheminimumperformance levelforthegiven individualhazard X=Notsubmittedto thetestortestmethodnotsuitablefortheglovedesignormaterial Warnhinweis! DiesesProduktwurdeentwickelt,umSchutzgemäßEU2016/425EWGzubieten. DieangegebenenLeistungsmerkmale beziehensich immeraufunbenutzte,neueHandschuhe. A.Abriebfestigkeit Min.0;Max.4 B.Schnittfestigkeit Min.0;Max.5 C.Reißfestigkeit Min.0;Max.4 D.Stichfestigkeit Min.0;Max.4 E.SchnittfestigkeitTDMMin.A;Max.F (EN ISO13997), F.Schlagdämpfung, P=bestanden HANDSCHUHEZUMSCHUTZVORMECHANISCHENRISIKEN.Die SchutzstufenwerdenanderHandflächedesHandschuhsgemessen. Warnhinweis! BeiHandschuhenmit2odermehrSchichtengibtdie GesamtklassifizierunggemäßEN388:2016nichtzwangsläufigdie LeistungderAußenschichtwieder.AufgrunddesAbstumpfenswährend desTestsaufSchnittfestigkeitsinddieErgebnissedesCoupe-Testsnur Anhaltspunkte,währenddasErgebnisdesTDM-TestsaufSchnittfestigkeit derReferenzwertfürdieLeistung ist. EN388:2016 ABCDEF EN420:2003+A1:2009 SCHUTZHANDSCHUHE -ALLGEMEINEANFORDERUNGENUNDTESTMETHODEN TestTaktilität/FingerspitzengefühlMin.1;Max.5 PASSFORMUNDGRÖSSEN: AlleGrößenentsprechenEN420:2003+A1:2009hinsichtlichKomfort,PassformundBeweglichkeit (Fingerfertigkeit), fallsnichtandersaufderVorderseiteangegeben.WennaufderVorderseiteeinSymbol füreinkurzesModell angezeigtwird, istderHand-schuhkürzeralsderStandard,wasbeispielsweisebeiFeinmechanikerarbeitenhöherenKomfortbieten kann.TragenSienurHandschuhe in passenderGröße.Produkte,dieentwederzu lockeroderzuengsindschränkendieBewegung einund liefernnichtdenoptimalenSchutz. LAGERUNGUNDTRANSPORT: Möglichst trockenunddunkel inderOriginalverpackungbei+10°C - +30°C lagern. VORGEBRAUCHPRÜFEN: WenndasProduktbeschädigtwurde,wirdesNICHTdenoptimalenSchutzbietenundmussentsorgt werden.NiemalseinschadhaftesProduktverwenden. HALTBARKEIT: DieArtder indiesemProduktverwendetenMaterialienbedingt,dassdieHaltbarkeitdesProduktesnicht festgelegt werdenkann,weilsievonvielenFaktoren,wieetwaLagerbedingungen,Gebrauchusw.abhängt. PFLEGEUND INSTANDHALTUNG: DerBenutzerträgtdiealleinigeVerantwortungdafür,dasProduktnachGebraucheinermechanis- chenWäschezuunterziehen,daunbekannteStoffedasProduktbeiderNutzungverunreinigenundsichaufdieLeistungsstufendes Produktsauswirkenkönnen.ZurPflege IhresProduktesempfehlenwir,dassSiees inkaltemWasserabwaschenundaufderLeinebei Raumtemperaturtrocknen. ENTSORGUNG: GemäßdennationalenRegelnundBestimmungen. ’ ALLERGIEHINWEIS: DiesesProduktenthältBestandteile,dieeinpotentiellesRisikofüreineallergischeReaktionseinkönnen.Nicht verwendenbeiAnzeichenvonÜberempfindlichkeit,besondereUntersuchungundärztlicheBeratungkönnenerforderlichsein.Wenden Siesich imZweifelsfallanEjendals. VOIRCOUVERTUREPOURLES INFORMATIONSSPÉCIFIQUESAUPRODUIT MODED’EMPLOI CATÉGORIE II FR Lisez attentivement ces instructions avant d’utiliser le produit. DÉCLARATIONDECONFORMITÉ www.ejendals.com/conformity EXPLICATIONDESPICTOGRAMMES 0=Sous leniveaudeperformanceminimalpour lerisque individueldonnéX=non-testésou méthoded’essaiutiliséenon-adaptéeautypedegant/matériau Avertissement! Ceproduitestconçupouroffrir laprotectiondéfiniedans laEU2016/425pour lesEPIavec lesniveauxdeperformance présentésci-dessous.Gardezcependantà l’espritqu’aucunélémentdeEPInepeutfourniruneprotectioncomplèteetqu’ilconvientde toujoursprendresesprécautions. A.Résistanceà l’abrasionMin.0;Max4 B.Résistanceà la coupureMin.0;Max.5 C.Résistanceà ladéchirureMin.0;Max.4 D.Résistanceà laperforationMin.0;Max.4 E.Résistanceà la coupureTDMMin.A;Max.F (EN ISO13997) F.Protection contre les chocsP=validé GANTSDEPROTECTIONCONTRELESRISQUESMÉCANIQUES. Les indicesdeprotectionsontmesurésaunivaude lapaume dugant.Avertissement! LaclassificationgénéraleEN388:2016 desgantscomportant2ouplusieurscouchesnereflètepas nécessairement laperformancede lacouchedesurface.Concernant l’émoussementpendant letestderésistanceà lacoupure, les résultatsobtenusavec la lamecirculairesontseulement indicatifs tandisqueceluiobtenuavec leTDMavaleurderéférence. EN388:2016 ABCDEF EN420:2003+A1:2009 EXIGENCESGÉNÉRALESETMÉTHODESD’ESSAI Testdedextérité:Min.1;Max.5 AJUSTEMENTETTAILLE: Toutes les taillessontconformesà l’EN420:2003+A1:2009encequiconcerne leconfort, l’ajustementet ladextérité,saufmentioncontraireencouverture.Si lesymbole«Modèlecourt»estaffichésur lapremièrepage,celasignifieque legantestpluscourtqu’ungantstandardafind’assurerunmeilleurconfortpermettantainsi,parexemple, de réaliserdes travaux spécifiquesdeprécision.Neportezquedesproduitsd’une tailleadaptée.Lesproduits tropamplesou tropserrés restreignent le mouvementetneprocurentpasunniveaudeprotectionoptimal. ENTREPOSAGEETTRANSPORT: Conserver lesgantsdansunendroitsecetsombre,depréférencedans l’emballaged’origine,àune températurecompriseentre10°et30°C. PRÉCAUTIOND’EMPLOI: Si leproduitestendommagé iln’apporterapasuneprotectionoptimaleetdoitêtreeliminé.Ne jamaisutiliser unproduitendommagéouusé. DURÉEDEVIE: Lanaturedesmatériauxutilisésdansceproduitnepermetpasdedéterminer laduréedevieduproduitcarcelle-ci peutdépendredenombreux facteurs telsque lesconditionsdestockage, l’utilisationetc. SOINETENTRETIEN: La responsabilitéd’un lavagemécaniqueaprèsutilisation incombeexclusivementà l’utilisateur,cardessubstances inconnuespeuventcontaminer leproduitpendantsonutilisationouaffecter leniveaudeperformanceduproduit.Pour l’entretiende votreproduit,nousvous recommandonsde le rincerà l’eaufroideetde lesuspendrepour le laissersécheràtempératureambiante. ELIMINATION: Conformémentaux législationsenvironnementales locales. ’ ALLERGÈNES: Ceproduitcontientdescomposantspouvantentraînerune/des réactionsallergiques.Nepasutiliserencas d’hypersensibilité.ContacterEjendalspourplusd’information. ИНФОРМАЦИЮОПРОДУКТЕСМ.НАТИТУЛЬНОЙСТРАНИЦЕ ИНСТРУКЦИЯПОЭКСПЛУАТАЦИИ - КАТЕГОРИЯ II RU Передиспользованиемпродуктавнимательноознакомьтесь сданной инструкцией ДЕКЛАРАЦИЯСООТВЕТСТВИЯ www.ejendals.com/conformity ПОЯСНЕНИЯКСИМВОЛАМ 0=НИЖЕМИНИМАЛЬНОГОУРОВНЯУСТОЙЧИВОСТИКДАННОМУРИСКУX=МОДЕЛЬНЕ ПРЕДЪЯВЛЕНАДЛЯ ТЕСТАИЛИМЕТОДТЕСТИРОВАНИЯНЕПРИГОДЕНДЛЯДАННОЙМОДЕЛИ предупреждение! ДанныйпродуктразработандляобеспечениязащитысогласноEU2016/425 (информациюпоуровням защитысм.ниже).Темнеменее,помнитеотом,чтониодносредствоиндивидуальнойзащитынеможетобеспечить абсолютнуюзащиту. A.Устойчивостькистиранию, Мин.0;Макс.4 B.Устойчивостькпорезам, Мин.0;Макс.5 C.Устойчивостькразрыву, Мин.0;Макс.4 D.Устойчивостькпроколу, Мин.0;Макс.4 E.УстойчивостькпорезамTDM Мин.A;Макс.F (EN ISO13997), F.Устойчивостькударнымвоздействиям, P=Годно ЗАЩИТНЫЕПЕРЧАТКИОТМЕХАНИЧЕСКИХРИСКОВ. УровниЭффективностиизмеряютсявобласти ладоннойчастиперчатки.предупреждение! Для перчатоксдвумяибольшимколичествомслоев комплекснаяклассификация,всоответствиис ДирективойEN388:2016,необязательнохарактеризует уровеньэффективностивнешнегослоя.Вотношении притуплениярежущегоинструментаприиспытанияхнастойкостькпорезамрезультатыиспытанияпометоду COUPявляютсяориентировочными,приэтомрезультатиспытаниянастойкостькпорезампометодуTDM являетсяконтрольнымрезультатомизмерениярабочиххарактеристик. EN388:2016 ABCDEF EN420:2003+A1:2009 ЗАЩИТНЫЕПЕРЧАТКИ—ОБЩИЕТРЕБОВАНИЯИМЕТОДЫИСПЫТАНИЙ Тестнаподвижностьпальцев:Мин.1;Макс.5 РАЗМЕРЫ: ВсеразмерысоответствуютДирективеEN420:2003+A1:2009,описывающейнормыкомфорта,посадкии ограниченийподвижности,еслиэтонеоговариваетсянатитульнойстранице.Еслинатитульнойстраницеизображен символукороченноймодели,этоозначает,чтоданныеперчаткикорочестандартных,ивнихудобнеевыполнятьработы определенноготипа,например,точнуюсборку.Рекомендуетсяноситьперчаткитолькосоответствующегоразмера.Как тесная,такислишкомсвободнаяперчаткабудетстеснятьдвижения,необеспечиваяоптимальныйуровеньзащиты. ХРАНЕНИЕИТРАНСПОРТИРОВКА: Рекомендуетсяхранитьвтемномисухомместеворигинальнойупаковкепри температуре+10 -+30С. ПРОВЕРКАПЕРЕДИСПОЛЬЗОВАНИЕМ: Еслипродуктповрежден,онНЕобеспечитоптимальныйуровеньзащиты;такой продуктследуетутилизировать.Никогданеиспользуйтеповрежденныепродукты. СРОКГОДНОСТИПРИХРАНЕНИИ: Срок годностиприхраненииэтогопродуктанеможетбытьопределен,таккакна использованныйматериалможетвлиятьмножествофакторов,такихкакусловияхраненияииспользования.Дата производствауказананаизделииилинаупаковкевформате ГГММ. УХОДИОБСЛУЖИВАНИЕ: Пользовательнесетединоличнуюответственностьзапоследствиямеханическоймойки изделияпослеиспользования.Прииспользованиинеизвестныевеществамогутзагрязнитьпродуктиповлиятьнарабочие характеристикиизделия.Дляуходазаизделиеммырекомендуемпромытьеговхолоднойводеивысушитьприкомнатной температуре. УТИЛИЗАЦИЯ: Всоответствиисместнымиприродоохранныминормамиитребованиями. ’ АЛЛЕРГЕНЫ: Данныйпродуктсодержиткомпоненты,которыемогутбытьпотенциальноаллергоопасными.Неиспользуйте припризнакахгиперчувствительности.ДляподробнойинформацииобратитесьвкомпаниюEjendals.Дляперчатокдругих категорий,присоблюденииусловийхранения,срокгодностиприхранениинеустанавливается.Датапроизводствауказанана изделииилинаупаковкевформате ГГММ. SEFORSIDEFORPRODUKTSPECIFIK INFORMATION BRUGSANVISNING - KATEGORI II DA Læs instruktionerne grundigt, før ibrugtagning af dette produkt. OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING www.ejendals.com/conformity FORKLARINGTILPIKTOGRAMMER 0=Underminimumydelsesniveaufordenpågældende individuellefareX= Ikkesendttil prøvningellermetodeuegnettilprøvning iforholdtilhandskedesignellermateriale Advarsel! Detteprodukterudviklettilatydebeskyttelse,specificeret iEU2016/425,meddedetaljerede resultatervistnedenfor.Husk dogaltid,at intetPPEproduktkanyde100%beskyttelse,ogderskaludvisesforsigtighedvedudsættelseforfarligekemikaliereller andresituationermedhøj risiko. A.Slidstyrke Min.0;Maks.4 B.Snitbestandighed Min.0;Maks.5 C.Rivebestandighed Min.0;Maks.4 D.Stikbestandighed Min.0;Maks.4 E.SnitbestandighedTDM Min.A;Maks.F (EN ISO13997) F.Stødbeskyttelse, P=Godkendt BESKYTTELSESHANDSKERMODMEKANISKERISICI. Gennemtrængnings-niveauerneermåltfrahåndryggens område.Advarsel! Forhandskermedtoellerflere lagafspejler densamledeklassificering iEN388:2016 ikkenødvendigvis ydelsen idetyderste lag. Iforbindelsemedsløvhedundertestaf skæremodstandertestmaskineresultaternekun indikative,mensTDM- skæremodstandstestenerreferenceydelsesresultat. EN388:2016 ABCDEF EN420:2003+A1:2009 BESKYTTELSESHANDSKER -GENERELLEKRAVOGPRØVNINGSMETODER Fingerspidsfornemmelsestest:Min.1;Max.5 PASFORMOGSTØRRELSE: Allestørrelseroverholderkravene iEN420:2003+A1:2009hvis ikkeandeter forklaretpå forsiden.Hvis etsymbol forkortmodelvisespå forsiden,erhandskenkortereendstandarden,hvilketkangivestørrekomfortvedeksempelvis finmonteringsarbejde.Brugkunprodukter iden rigtigestørrelse.Produkter,derentener for løseeller forstrammebegrænser bevægelsenogyder ikkedetoptimalebeskyttelsesniveau. OPBEVARINGOGTRANSPORT: Opbevaresbedst tørtogmørkt idenoprindeligeemballageogmellem+10 º - +30 ºC. INSPEKTIONFØRBRUG: Hvisproduktetbliverbeskadiget,yderdet IKKEdenoptimalebeskyttelseogskalkasseres.Anvendaldrig etbeskadigetprodukt. HYLDETID: Beskaffenhedenafdematerialer,derbruges idetteprodukt,betyder,at levetiden forproduktet ikkekanbestemmes,da denvilpåvirkesafmange faktorer,såsomopbevaringsforhold,brugetc. PLEJEOGVEDLIGEHOLDELSE: Brugerenhareneansvaretforat indsendeproduktettilmekaniskvaskefterbrug,daukendtestofferkan forureneproduktetunderbrugogkanpåvirkeproduktetsydelsesniveauer.Foratplejeditprodukt,anbefalervi,atduskyller ikoldtvand ogtørrerproduktetfladt istuetemperatur. BORTSKAFFELSE: Ihenholdtildendanske lovgivning. ’ ALLERGENER: Produktet indeholderkomponenter,derkanudgøreenpotentiel risikoforallergisk reaktion.Må ikkeanvendes itilfældeaf overfølsomhed.Derkanværebehovforsærliganalyseog rådgivning.KontaktEjendals itvivlstilfælde. SEFORSIDEFORPRODUKTSPESIFIKK INFORMASJON BRUKSANVISNING - KATEGORI II NO Les anvisningene nøye før du bruker dette produktet. SAMSVARSERKLÆRING www.ejendals.com/conformity FORKLARINGAVPRIKTOGRAMMER 0=Underminimumskravettilytelsesnivåfordenne individuellefarenX=Produkteter ikke testet,ellerdeter ikkerelevantforproduktet Advarsel! Detteprodukteter lagetforågibeskyttelsesomspesifisert iEU2016/425meddedetaljerte resultatenesombeskrives nedenfor.Menhuskat ingenPPE-artikkelkangifullbeskyttelseogatdetalltidmåutvisesforsiktighetved eksponeringforfarlige kjemikaliereller iandrehøyrisikosituasjoner. A.Slitasjemotstand Min.0;Maks.4 B.Skjæremotstand Min.0;Maks.4 C.Rivemotstand Min.0;Maks.4 D.PunkteringsmotstandMin.0;Maks.4 E.SkjæremotstandTDMMin.A;Maks.F (EN ISO13997) F.Slagbeskyttelse P=Passer VERNEHANSKERMOTMEKANISKERISIKOER.Beskyttelsesnivåmåles iområdet ihåndflatenpåhansken.Advarsel! ForEN388:2016gjelder resultatetformaterialesammenellerdetsterkestemateriale.Nårdet gjeldersløvhetunderskjæremotstandstesten,ertestmaskinresultatene bare indikative,mensTDM-skjæremotstandstestenerreferanse ytelsesresultatet. EN388:2016 ABCDEF EN420:2003+A1:2009 VERNEHANSKER –GENERELLEKRAVOGTESTMETODE Testtaktilitet/finger-førlighet:Min.1;Max.5 PASSFORMOGSTØRRELSE: Allestørrelserer ihenhold tilkravene iEN420:2003+A1:2009 tilkomfort,passformogbevegelighet, hvis ikkeanneter forklartpå forsiden.Hvisdeteretsymbolsomviserkortmodellpå forsiden,erhanskenkortereennstandardstør- relseogkanøkekomforten forspesielle formålsom f.eks.vedfinmonteringsarbeid.Brukbareprodukter i riktigstørrelse.Produkter somentener for løseeller forstrammehemmerbevegelseneoggir ikkebestmuligbeskyttelse. LAGRINGOGTRANSPORT: Bør lagres tørtogmørkt ioriginalemballasjen,mellom+10 º - +30 ºC. KONTROLLFØRBRUK: Hvisproduktetblirskadetgirdet IKKEoptimalbeskyttelseogmåderforkastes.Brukaldrietskadetprodukt. HOLDBARHET: Egenskapene tilmaterialenesombrukes idetteproduktetbetyrat levetiden tilproduktet ikkekan fastsettes,dadet vilavhengeavmange faktorer,sliksomoppbevaringsforhold,bruk,osv. STELLOGVEDLIKEHOLD: Brukerenhareneogaleneansvarforå levereproduktettilmekaniskvaskingetterbruk,daukjentestoffer kankontaminereproduktetunderbrukogdermedpåvirkeytelsesnivåenetilproduktet.Foråtavarepåproduktetanbefalerviatdu skyllerdetunderkaldtvannoghengerdetopptiltørk i romtemperatur. AVFALL: Ihenholdtilmiljølovgivningenpåstedet. ’ ALLERGENER: Detteproduktet inneholderkomponentersompotensieltkangienallergisk reaksjon. Skal ikkebrukesvedtegnpå hypersensitivitet,detkanværebehovforsærskiltanalyseogkonsultasjon.Hvisduer itvil,kontaktEjendals. PRO INFORMACESPECIFICKÉPROPRODUKTVIZPŘEDNÍSTRÁNKA POKYNYKPOUŽITÍ - KATEGORIE II CS Před použitím tohoto produktu si pozorně přečtěte tyto pokyny. PROHLÁŠENÍOSHODĚ www.ejendals.com/conformity VYSVĚTLENÍPIKTOGRAMŮ 0=Podminimálníúrovnívýkonnostiprodané jednotlivénebezpečíX=Nebylopodrobenotestunebo jetestovacímetodanevhodnápronávrhnebomateriálrukavice Varování! Tentoprodukt jenavrženkposkytováníochranyuvedenévnorměEU2016/425spodrobnýmiúrovněmivýkonnostiuve- denýminíže.Nezapomínejtevšak,žežádnápoložkaosobníchochrannýchprostředkůnemůžeposkytovatúplnouochranuapřivystavení rizikům jenutnovždydodržovatopatrnost. A.Odolnostvůčioděru Min.0;Max.4 B.Odolnostvůčiprořezu Min.0;Max.5 C.OdolnostvůčipřetrženíMin.0;Max.4 D.OdolnostvůčipropichuMin.0;Max.4 E.OdolnostvůčiprořezuTDM Min.A;Max.F (EN ISO13997) F.Ochranaprotinárazům P=Úspěch OCHRANNÉRUKAVICECHRÁNÍCÍPŘEDMECHANICKÝMIRIZIKY.Úrovně ochrany jsouměřenyvoblastidlaněrukavice.Varování! Vpřípadě rukavicsedvěmanebovícevrstvamineodrážícelkováklasifikaceEN 388:2016nutněvýkonnostpovrchovévrstvy.Pokud jdeootupování běhemzkouškyodolnostiprotiproříznutí,průkazné jsoupouzevýsledky zkouškyprovedenémetodouCoup,zatímcovýsledkyzkouškyodolnosti provedenémetodouTDM jsoureferenční. EN388:2016 ABCDEF EN420:2003+A1:2009 OCHRANNÉRUKAVICE –OBECNÉPOŽADAVKYATESTOVACÍMETODY Zkouškaobratnostiprstů:Min.1;Max.5 MĚŘENÍAURČENÍVELIKOSTI: VšechnyvelikostiodpovídajínorměEN420:2003+A1:2009zhlediskapohodlí,velikostiaobratnosti, pokud toneníuvedeno jinaknapřednístránce.Pokud jenapřednístránceuvedensymbolprokrátkýmodel, rukavice jekratší,než běžná rukavice,abyposkytovala lepšípohodlípřipoužitíprozvláštníúčely,napříkladpři jemnémontážnípráci.Používejtepouze produktyvhodnévelikosti.Produkty,které jsoupřílišvolnénebopříliš těsné,budouomezovatpohyblivostanebudouposkytovat optimálníúroveňochrany. PŘEPRAVAASKLADOVÁNÍ: Ideálněskladujtenasuchéma tmavémmístěvoriginálnímbalenípři teplotě+10 –+30 ºC. KONTROLAPŘEDPOUŽITÍM: Pokuddojdekpoškozeníproduktu,NEBUDEproduktposkytovatoptimálnífunkčnostamělbybýt zlikvidován.Nikdynepoužívejtepoškozenýprodukt. TRVANLIVOSTPŘISKLADOVÁNÍ: Vzhledemkpodstatěmateriálůpoužitýchv tomtovýrobkunelzestanovit jeho trvanlivostpři skladování,protožebudeovlivňovánamnoha faktory,napříkladskladovacímipodmínkami,používánímatd. PÉČEAÚDRŽBA: Uživatelnesevýhradníodpovědnostzamechanicképranívýrobkupopoužití,protoženeznámé látkymohouběhem používáníkontaminovatvýrobekaovlivnitúrovně jehoúčinnosti.Doporučujemepečovatovýrobektak,žehoopláchnetevestudené voděanecháteusušitnašňůřepřipokojovéteplotě. LIKVIDACE: Vsouladusmístní legislativoutýkajícíseživotníhoprostředí. ’ ALERGENY: Tentoproduktmůžeobsahovatsložky,kterémohoupředstavovat rizikozhlediskaalergických reakcí.Nepoužívejtevpřípadě příznakůpřecitlivělosti.Prodalší informacekontaktujtespolečnostEjendals. CONSULTELAPRIMERAPÁGINAPARAOBTENER INFORMACIÓNESPECÍFICADELPRODUCTO INSTRUCCIONESDEUSO - CATEGORÍA II ES Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar el producto. DECLARACIÓNDECONFORMIDAD www.ejendals.com/conformity EXPLICACIÓNDELOSPICTOGRAMAS 0=pordebajodelnivelderendimientomínimoparaelriesgo individualdado X=no sometidoa lapruebaobienmétododepruebanoadecuadoparaeldiseñoomaterialdelguante. Advertencia! Esteproductosehadiseñadoparaproporcionar laprotecciónespecificadaenEU2016/425con losnivelesdetallados de rendimientoqueseespecificanacontinuación.Sinembargo, recuerdesiemprequenohayningúnelementodeEPIquepueda proporcionarproteccióncompleta,ysiemprehayqueactuarconprecauciónante laexposicióna riesgos. A.Resistenciaa laabrasiónMín.0;máx.4 B.Resistenciaa los cortesporhojaMín.0;máx.5 C.ResistenciaaldesgarroMín.0;máx.4 D.Resistenciaa lapunciónMín.0;máx.4 E.Resistenciaa los cortesTDMMín.A;máx.F (EN ISO13997) F.Protección frentea impactosP=Aprobado GUANTESDEPROTECCIÓNFRENTEARIESGOSMECÁNICOS. Losnivelesdeproteccionestanrealizadossobre lapalma delguante.Advertencia! Paraguantescondosomáscapas, laclasificacióngeneralde lanormaEN388:2016norefleja necesariamenteelcomportamientode lacapaexterna.Porel embotamientodurante lapruebaderesistenciaa loscortes, los resultadosde lapruebadecortessonsolo indicativos,mientrasque laprueba deresistenciaa loscortesTDMeselresultadoderendimientodereferencia. EN388:2016 ABCDEF EN420:2003+A1:2009 GUANTESDEPROTECCIÓN:REQUISITOSGENERALESYMÉTODOSDEPRUEBA Pruebadedestrezadigital:Mín.1;máx.5 AJUSTEYTAMAÑO: Todos los tamañoscumplen lanormaEN420:2003+A1:2009encuantoacomodidad,ajusteydestreza,si noseexplicaen laprimerapágina.Sien laprimerapáginasemuestraelsímbolodemodelocorto,elguanteesmáscortoqueun guanteestándar,conelfindemejorarelconfortparafinesespeciales;porejemplo, trabajosdemontajedeprecisión.Utilice tansolo productosde la tallaadecuada.Losproductosquevayandemasiadoholgadosodemasiadoapretados impediránelmovimientoyno proporcionaránelnivelóptimodeprotección. ALMACENAMIENTOYTRANSPORTE: Idealmentedebenalmacenarseenun lugarsecoyoscuro,dentrodelpaqueteoriginal,a entre10ºy 30 ºC. INSPECCIÓNANTESDELUSO: Sielproducto resultadañadoNOproporciona laprotecciónóptimapor loquedebedesecharse.Noutilice nuncaunproductodañado. VIDAÚTIL: Debidoa lanaturalezade losmaterialesutilizadosenesteproductonopuededeterminarse lavidaútildelproducto,ya queseveráafectadopormuchos factores,como lascondicionesdealmacenamiento,eluso,etc. CUIDADOSYMANTENIMIENTO: Elusuarioeselúnico responsabledeenviarelproductoaprocesodel lavadomecánicodespuésdesu uso,yaque lassustanciasdesconocidaspuedencontaminarelproductoduranteelusoyafectarasusnivelesde rendimiento.Paracuidar suproducto, le recomendamosque loaclareconaguafríay losequealaireatemperaturaambiente. ELIMINACIÓN: Conformea la legislaciónmedioambiental local. ’ ALÉRGENOS: Esteproductopuedecontenercomponentesquepodríansuponerun riesgopotencialde reaccionesalérgicas.Noutilizar encasodeobservar indiciosdehipersensibilidad.Paraobtenermás informaciónpóngaseencontactoconEjendals. ÜKSIKASJALIKUTOOTEINFOLEIATEESILEHELT KASUTUSJUHISED - KATEGOORIA II ET Lugege enne antud toote kasutamist käesolevat juhendit hoolikalt. VASTAVUSDEKLARATSIOON www.ejendals.com/conformity PILTIDESELGITUS 0=Antud inidividuaalriskikohtaallaminimaalsetoimivustaseme. X=Eiesitatudtestimiseksvõitestmeetod polnudkindadisainivõimaterjali jaokssobilik! Hoiatus! Antudtoodeonmõeldudkasutamiseksolukorras,kusonvajalikkaitseEU2016/425kehtestatudoludes jaallpoolesitatud kaitsetaseme juures.Pidagesiiskimeele,etükski isikukaitsevahendeitagatäielikkukaitset ja riskiolukorrastuleksalatitegutseda ettevaatlikult. A.Kulumiskindlus Min.0;Max.4 B.Lõikekindlus Min.0;Max.5 C.Rebimiskindlus Min.0;Max.4 D.Torkekindlus Min.0;Max.4 E.LõikekindlusTDM Min.A;Max.F (EN ISO13997) F.Põrutusekaitse P=Läbitud MEHAANILISTEOHTUDEEESTKAITSVADKINDAD.Kaitsetaset mõõdetaksekindapeopesapiirkonnast.Hoiatus! Kahe-või enamakihilistekinnastekorraleipruugiEN388:2016üldklassifikatsioon kajastadapealmisekihitoimivust.Lõikekindlusepuhuloncoop katsetulemusvaidnäitlik,samalajalkuiTDM lõikekindlusekatsetvõib käsitledavõrdlustulemusena. EN388:2016 ABCDEF EN420:2003+A1:2009 KAITSEKINDAD -ÜLDISEDNÕUDED JATESTMEETODID Liikuvustest:Min.1;Max.5 SOBIVUS JASUURUSED: Kõiksuurusedvastavadmugavuse,sobivuse ja liikuvuseosasEN420:2003+A1:2009standardile, kuiesilehelpolemärgitud teisiti.Kuiesiküljelon toodud lühikesemudelisümbolonkinnaseriotstarbelise töö -näiteksdetailsust eeldavatekoostetööde - lihtsustamiseksstandardsestkindast lühem.Kandkeainultsobivasuurusega tooteid.Liiga lõdvaltvõipingul olevad tootedpiiravad liikumist jaeipakuoptimaalsetkaitset. HOIUSTAMINE JATRANSPORT: Ideaalsedhoiutingimusedonkuivas japimedas ruumisningoriginaalpakendis, temperatuuriva- hemikus+10º - +30ºC. KONTROLLIGEENNEKASUTAMIST: Kuitoodeonkahjustatudpolesellekaitsetoimeoptimaalne jaseetuleksminemavisata. SÄILITUSAEG: Selles tooteskasutatudmaterjalideomaduste tõttueisaa tooteeluiga täpseltmäärata,kunasedamõjutavadmitmed teguridnaguhoiutingimused,kasutus jne. PUHASTAMINE JAHOOLDAMINE: Kasutajavastutab isetootemehaanilisepesemiseeestpärast igatkasutuskorda,kunatundmatud ainedvõivadkasutamisekäigustootesaastada jamõjutadasellekasutusomadusi.Tootehooldamisekssoovitame loputadasedakülmas vees ja riputadatoatemperatuurilnöörilekuivama. KASUTUSELTKÕRVALDAMINE: Lähtuvaltkohalikestkeskkonnanõuetest. ’ ALLERGEENID: Antudtoodesisaldabkomponente,misvõivadpõhjustadaallergilisi reaktsioone.Ärgekasutageülitundlikkusemärkide ilmnemisel.Üksikasjaliku informatsioonisaamiseksvõtkeühendustEjendalsiga. INSTRUCTIONS FOR USE PRODUCT SPECIFIC INFORMATION ONLY ON THIS PAGE ejendals ab Limavägen28,SE-79332Leksand,Sweden Phone+46 (0)24736000 | Fax+46 (0)24736010 info@ejendals.com | order@ejendals.com | www.ejendals.com DeclarationofConformity www.ejendals.com/conformity ONLYFOREURASIANECONOMICCOMMUNITYCUSTOMSUNIONMEMBERS ПРОДУКЦИЯСООТВЕТСТВУЕТТРЕБОВАНИЯМТРТС019/2011 «ОБЕЗОПАСНОСТИСРЕДСТВИНДИВИДУАЛЬНОЙЗАЩИТЫ». 12 Pairs TEGERA ® 113 Leather glove, unlined, 0,6-0,7 mm full grain pigskin, cotton, Cat. II, blue, black, grey, white, reinforced index finger, reinforced fingertips, Velcro ® , for fine assembly work EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016 2112X MATERIAL SPECIFICATION Leather 50%, cotton 49%, natural latex 1% SIZE RANGE (EU) 7, 8, 9, 10, 11 EU-TYPE EXAMINATION 2777 Satra Technology Europe Ltd Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15, Dublin, Ireland

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=